Szanowni Państwo!Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jej głównym celem jest zebranie opinii absolwentów naszego Wydziału na temat realizacji procesu dydaktycznego oraz oceny ogólnego poziomu satysfakcji z ukończonych studiów. Pozyskane od Państwa informacje wykorzystane zostaną w podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach.

I. Informacje o absolwencie
1. Kierunek ukończonych studiów:
Administracja
Logistyka
Zarządzanie

2. Forma i stopień ukończonych studiów:
stacjonarne I stopnia
stacjonarne II stopnia
niestacjonarne I stopnia
niestacjonarne II stopnia

3. Płeć:
kobieta
mężczyzna

4. Rok ukończenia studiów:

II. Ocena programu studiów Stosując skalę od 2,0 do 5,0, proszę ocenić wybrane elementy programu ukończonych studiów.
L.P. Oceniane kryterium Ocena niedostateczna (2,0) Ocena dostateczna (3,0) Ocena dobra (4,0) Ocena bardzo dobra (5,0)
1. Wartość merytoryczna zajęć dydaktycznych
2. Organizacja praktyk
3. Dostosowanie treści programowych do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
5. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
6. Kształtowanie umiejętności prowadzenia profesjonalnej dyskusji oraz argumentowania i prezentacji własnych poglądów
7. Doskonalenie umiejętności uczenia się

III. Ocena funkcjonowania elementów organizacyjnych UPH
Stosując skalę ocen jak pkt. II, proszę ocenić funkcjonowanie wybranych elementów organizacyjnych UPH w Siedlcach.
L.P. Funkcjonowanie: Ocena niedostateczna (2,0) Ocena dostateczna (3,0) Ocena dobra (4,0) Ocena bardzo dobra (5,0)
1. Dziekanatu WNEiP
2. Strony internetowej WNEiP
3. Samorządu Studenckiego WNEiP
4. Biblioteki UPH w Siedlcach
5. Biura Karier UPH w Siedlcach

IV. Przydatność kierunku studiów do wymogów stawianych przez rynek pracy
Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ukończonego kierunku studiów.
L.P. Stwierdzenie Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie wiem
1. Specjaliści kończący ten kierunek studiów są poszukiwani na rynku pracy.
2. Studia na tym kierunku dają możliwość podjęcia satysfakcjonującej pracy.
3. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów, stanowią atut w rozwoju kariery zawodowej.

V. Aktywność absolwenta w trakcie studiów

1. W czasie studiów działał Pan/i w:
samorządzie studenckim
studenckim kole naukowym
organizacjach wolontariackich
innych organizacjach społecznych

2.Jaka była Pana/i aktywność zawodowa w czasie studiów?
nie pracowałem/am
odbyłem/am nadprogramowe praktyki studenckie
pracowałem/am dorywczo
wykonywałem/am pracę stałą podjętą przed studiami
wykonywałem/am pracę stałą podjętą w trakcie studiów

VI. Proszę zaznaczyć, jakiego wyboru dokonał/a/by Pan/i, gdyby rozpoczynał/a/by studia ponownie.
1. Kierunek ukończonych studiów:
Wybrał/a/bym ten sam kierunek w UPH
Wybrał/a/bym inny kierunek w UPH
Wybrał/a/bym ten sam kierunek w innej uczelni
Wybrał/a/bym inny kierunek w innej uczelni
Nie wiem