Zgodnie z § 130  Statutu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie.

 

Do dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich wybiera się komisje oceniające: uczelnianą komisję oceniającą (która dokonuje oceny samodzielnych pracowników nauki na podstawie ankiet ustalonych przez Senat Uczelni) oraz komisje oceniające w podstawowych jednostkach organizacyjnych (które dokonują oceny nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym na podstawie ankiety ustalonej przez Radę Wydziału).

 

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2015 roku zatwierdziła Ankietę oceny nauczyciela akademickiego. Pobierz ankietę oceny nauczyciela akademickiego