Uchwała Nr 31/2018 Senatu UPH w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów punktowych dorobku publikacyjnego pracowników naukowo-dydaktycznych UPH uwzględnianych w ocenie okresowej pracowników - Treść uchwały


Zarządzenie Nr 69/2017 z 17 lipca 2017 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach -Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 68/2017 z 17 lipca 2017 r. w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników i doktorantów UPH, określenia jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu w niektórych językach obcych - Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środkow finansowych na działalność statutową - Treść zarządzenia


Informujemy, iż decyzją Prorektora d/s Nauki z dnia 24.04.2013 r., wszystkie wnioski o granty na realizację projektów badawczych powinny być parafowane przez Dziekana Wydziału.

 Regulamin konkursu o przyznanie środków z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców zatrudnionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach.

 Zarządzenie Nr 109/2015 Rektora UPH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy UPH oraz osoby niebędące pracownikami lub doktorantami UPH


Zarządzenie Nr 61/2015 Rektora UPH z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów umów w zakresie finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, ktorych uczestnikami są pracownicy UPH oraz osoby niebędące pracownikami lub doktorantami UPH oraz Zarządzenie Nr 110/2015 Rektora UPH z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie Rektora nr 61/2015.

 Zarządzenie Nr 103/2015 Rektora UPH z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie składania oświadczeń przez pracowników UPH zatrudnionych w podstawowych jednostkach organizacyjnych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.


nne dokumenty patrz strona www Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UPH