Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (do 30.09.2012 r. Wydział Zarządzania) jest jednym z czterech wydziałów funkcjonujących w ramach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Początki działalności Wydziału sięgają 1995 r., kiedy to powstała Katedra Organizacji i  Zarządzania Oświatą w Instytucie Pedagogiki Wydziału Humanistycznego. W dniu 1 października 1996 r. katedra ta została przekształcona w Instytut Zarządzania (Zarządzenie nr 41/1996 Rektora WSRP z dni 9 października 1996 r.), który w tymże roku rozpoczął pierwszy nabór na pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz na Podyplomowe Studium Zarządzania.

 

Podstawą utworzenia Wydziału Zarządzania było Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 12 z dnia 3 sierpnia 2000 r., w sprawie zmiany organizacyjnej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W oparciu o powyższą podstawę prawną Zarządzeniem Rektora Akademii Podlaskiej Nr 38/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r. rozpoczął funkcjonowanie w strukturach Akademii Podlaskiej, z dniem 1 września 2000 r., Wydział Zarządzania. Zarządzeniem Rektora Akademii Podlaskiej nr 11/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. określono strukturę organizacyjną Wydziału, wyodrębniając dwa instytuty: Instytut Zarządzania i Instytut Nauk Ekonomicznych.

 

Wydział Zarządzania uległ reorganizacji w 2003 r. Mianowicie na podstawie Zarządzeń Rektora Akademii Podlaskiej nr 12/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. oraz nr 71/2003 z dnia 6 października 2003 r. zniesiono dotychczasowe jednostki organizacyjne Wydziału, tworząc w ich miejsce Instytut Zarządzania i Marketingu oraz Instytut Administracji, Samorządu i Prawa, który powstał z przekształcenia dotychczasowej katedry Instytutu Zarządzania.

 

Kolejną zmianę, przyniosło Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nr 83/2012 r. z dnia 27 września 2012 r., na mocy którego Wydział Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Zmiana nazwy podyktowana była przede wszystkim przeobrażeniami w obszarze działalności badawczej i dydaktycznej jednostki, a także zmieniającym się profilem kształcenia.

 

W 2013 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w wyniku przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) oceny jakości naukowej otrzymał kategorię naukową B, tym samym dołączając do grona wydziałów o uznanym dorobku naukowym. Ocena ta przełoży się na zwiększenie finansowania w ramach dotacji państwa badań naukowych prowadzonych na Wydziale.

 

Uchwałą Nr 359/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych otrzymał pozytywną ocenę w zakresie przeprowadzonej oceny instytucjonalnej. Tym samym Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziło, iż Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych realizuje strategię spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia, oraz jakości kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Od dnia 1 października 2016 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej. Wydział tworzy pięć katedr:

  • Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego
  • Katedra Ekonomii
  • Katedra Logistyki i Zarządzania Strategicznego
  • Katedra Organizacji i Zarządzania
  • Katedra Prawa.

 Od dnia 01 października 2017 r. Katedra Logistyki i Zarządzania Strategicznego zmieniła nazwę na Katedrę Logistyki.

Poczet Dziekanów Wydziału:

 

dziekan_ratynski_small

2000-2002

Dziekan prof. dr hab. Władysław Ratyński

Prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Julian Skrzyp

Prodziekan ds. dydaktyki – dr hab. Zdzisław Gregorek, prof. nzw.

Prodziekan ds. studenckich – dr Grażyna O’Sullivan

 

dziekan_skrzyp

2002-2005

Dziekan – prof. dr hab. Julian Skrzyp

Prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Stefan Antczak

Prodziekan ds. dydaktyki – dr Ryszard Droba

Prodziekan ds. studenckich – dr Grażyna O’Sullivan

 

dziekan_pasnik

2005-2008

Dziekan – dr hab. Jerzy Paśnik, prof. nzw.

Prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Stefan Antczak

Prodziekan ds. dydaktyki – dr Sylwia Starnawska

Prodziekan ds. studenckich – dr Monika Jasińska

 

dziekan_kardas

2008-2012

Dziekan – dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, prof. nzw.

Prodziekan ds. nauki – dr hab. Janusz Toruński, prof. nzw.

Prodziekan ds. dydaktyki – prof. dr hab. Ryszard Wróblewski

Prodziekan ds. studenckich – dr Dorota Strus

 

2012-2016

Dziekan - dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, prof. nzw.

Prodziekan ds. nauki - dr Jolanta Brodowska-Szewczuk

Prodziekan ds. dydaktyki - dr inż. Anna Maria Rak

Prodziekan ds. studenckich - dr Paweł Krawczyk