Kierunek: Administracja, studia I stopnia

 

Semestr I:

Elementy prawa pracy z prawem urzędniczym

Historia administrowania, zarządzania i innowacji

Historia administracji

Logika

Nauka o administracji

Podstawy prawoznawstwa

Technologia informacyjna

 

Semestr II:

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Konstytucyjny system organów państwowych

Podstawy ekonomii

Podstawy organizacji i zarządzania

Podstawy prawa cywilnego

Prawo administracyjne ustrojowe

Teoria organizacji i zarządzania publicznego

Wychowanie fizyczne

 

Semestr III:

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Legislacja administracyjna

Ochrona własności intelektualnej

Postępowanie administracyjne

Prawa i wolności w orzecznictwie sądów polskich i zagranicznych

Prawo administracyjne materialne

Rozwiązywanie konfliktów

Ustrój samorządu terytorialnego

 

Semestr IV:

Administracja ochrony środowiska

Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych

Finanse i prawo finansowe

Podstawy prawa karnego z prawem wykroczeń

Prawo wspólnotowe wtórne i jego recepcja w UE

Publiczne prawo gospodarcze


Semestr V:

Administracja fiskalna

Gospodarka komunalna

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej z elementami prawa międzynarodowego

Polityka rozwoju lokalnego i regionanego

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Publiczny obrót instrumentami finansowymi

Seminarium dyplomowe

System finansowy jednostek samorządu terytorialnego

Ubezpieczenia gospodarcze

Warsztaty gospodarcze

Warsztaty samorządowe

Zamówienia publiczne

 

Semestr VI:

Dostęp do informacji publicznej

Organizacja pracy urzędu organu administracji publicznej

Organizacja świadczenia usług społecznych

Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim

Podstawy bankowości

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Prawna ochrona obrotu gospodarczego

Prawo kontraktowe w obrocie gospodarczym

Prawo upadłościowe i naprawcze

Seminarium dyplomowe

Współczesne modele samorządu terytorialnego

 

Kierunek: Administracja, studia II stopnia

 

Semestr I:

Ekonomia sektora publicznego

Etyka w organizacji

Historia myśli ustrojowej-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej

Filozofia sprawnego działania

Postępowanie sądowo-administracyjne

Publiczne prawo konkurencji

Socjologia administracji

Zasady ustroju politycznego

 

Semestr II:

Język angielski specjalistyczny

Kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Proseminarium magisterskie

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

Ubezpieczenia społeczne

System finansowania Unii Europejskiej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Administracja polityczna

Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Negocjacje w administracjiSemestr III:

Centralne organy administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Elementy postępowania karnego i w sprawach wykroczeń

Kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą

Partnerstwo publiczno-prywatne

Podmioty prywatne w ochronie porządku publicznego

Prawo gospodarki nieruchomościami

Prawo handlowe

Prawo karno-skarbowe

Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe

Seminarium magisterskie

Warsztaty projektowe

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Geneza samorzadu terytorialnego

Prawne aspekty e-administracji

Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie publiczne

Zdrowy styl życia

Gospodarka komunalna i przestrzenna

Podstawy polityki publicznej

Teorie zarządzania publicznego

Zarządzanie organizacjami publicznymi

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 

 

Semestr IV:

Seminarium magisterskie

Prawo miejscowe

Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnychKierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

 

Semestr I:

Ekonomia I

Historia administrowania, zarządzania i innowacji

Logika

Matematyka

Nauka o organizacji

Podstawy zarządzania

Technologia informacyjna

 

Semestr II:

Finanse

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Marketing

Podstawy logistyki

Prawo

Statystyka opisowa

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie wiedzą

 

Semestr III:

Finanse przedsiębiorstwa

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Rachunkowość finansowa

Rynek kapitałowy i giełda

Rynki i instrumenty finansowe

Zachowania organizacyjne

Zakładanie działalności gospodarczej

Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta

Zarządzanie organizacjami przyszłości

 

Semestr IV:

Bankowość

Ekologiczne aspekty zarządzania

Finansowanie przedsiębiorstw

Informatyka w zarządzaniu

Podatki w przedsiębiorstwie

Podstawy ubezpieczeń

Prawo gospodarcze

Public relations

Zarządzanie marką

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Źródła finansowania działalności gospodarczej

 

Semestr V:

Badania marketingowe

Finanse publiczne

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Seminarium dyplomowe

Warsztaty biznesowe

Warsztaty finansowe

Zarządzanie jakością

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

 

Semestr VI:

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Gospodarka regionalna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Ochrona własności intelektualnej

Rachunkowość przedsiębiorstw I

Seminarium dyplomowe

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Zarządzanie projektami

 

Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia

 

Semestr I:

Ekonomia II

Etyka w organizacji

Filozofia sprawnego działania w warunkach niepewności organizacyjnej

Koncepcje zarządzania

Psychospołeczne aspekty zarządzania

Statystyka matematyczna

Zarządzanie strategiczne

 

Semestr II:

Analiza i wycena przedsiębiorstw

Audyt systemów zarządzania

Controlling finansowy

Finanse klubu sportowego

Historia i organizacja sportu

Język angielski w biznesie

Język niemiecki w biznesie

Język rosyjski w biznesie

Marketing usług logistycznych

Negocjacje

Planowanie i decydowanie w działaniach logistycznych

Prawo cywilne

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość przedsiębiorstw II

Synergia w zespołach i organizacjach

Zarządzanie kompetencjami kadr przedsiębiorstwa

 

Semestr III:

Analiza rynków towarowych i finansowych

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE

Logistyka międzynarodowa

Marketing i promocja w sporcie

Metodologia badań naukowych

Organizowanie logistyki w organizacjach

Planowanie i organizacja imprez i rozgrywek sportowych

Prognozowanie procesów gospodarczych

Promocja i reklama w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorczość

Rachunek kosztów logistycznych

Ubezpieczenia gospodarcze

Warsztaty sportowe

Zarządzanie procesami

Zarządzanie działalnością transportową

Zarządzanie finansami międzynarodowymi

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie


Semestr IV:

Badania operacyjne

Kontrolowanie działań logistycznych

Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw

Prawo pracy

Ubezpieczenia w logistyce

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 

Kierunek: Logistyka, studia I stopnia

 

Semestr I:

Ekonomia

Logika

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Matematyka

Technologia informacyjnaTechnologia informacyjna

Zarządzanie

Historia administrowania, zarządzania i innowacji 

Prawo

 

Semestr II:

Ekologistyka

Etyka zawodowa

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Marketing

Statystyka

Towaroznawstwo

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie wiedzą

 

Semestr III:

Ekonomika transportu

Infrastruktura logistyczna

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Logistyka produkcji

Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Logistyka zaopatrzenia

Prawo celne i przewozowe

Prawo gospodarcze

Rynek usług logistycznych

Systemy informatyczne w logistyce

 

Semestr IV:

Geografia gospodarcza

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Język angielski specjalistyczny (ZPL)

Język rosyjski specjalistyczny (ZPL)

Językowe warsztaty logistyczne - język angielski (LwP)

Językowe warsztaty logistyczne - język rosyjski (LwP)

Logistyka dystrybucji

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

Prognozowanie w działalności logistycznej

Projektowanie procesów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Semestr V:

Analiza rynku i konkurencji

Badania rynkowe i marketingowe

E-Logistyka

Finanse przedsiębiorstwa

Infrastruktura transportowa

Marketing w logistyce

Negocjacje w biznesie

Przepływ informacji w logistyce

Seminarium dyplomowe

Sieć kanałów dystrybucji

Warsztaty logistyczne

Warsztaty z zastosowań logistyki w przedsiębiorstwie

Zarządzanie relacjami z klientem

Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta

Zarządzanie zapasami i przepływem materiałów

Praktyki zawodowe

 

Semestr VI:

Analiza ekonomiczna procesów logistycznych w przedsiębiorstwie 

Centra logistyczne

Gospodarka magazynowa

Logistyka recyklingu i utylizacji

Opakowania w systemach logistycznych

Opakowania w systemach logistycznych

Rachunkowość zarządcza

Seminarium dyplomowe

Systemy zarządzania w logistyce

Zarządzanie procesami logistycznymi

Zarządzanie ryzykiem i kryzysami w logistyce

Zarządzanie transportem i spedycją

 

Kierunek: Logistyka, studia II stopnia

 

Semestr I:

Centra logistyczne

Etyka w organizacji

Filozofia sprawnego działania

Logistyka międzynarodowa

Marketing usług logistycznych

Outsourcing usług logistycznych

Zarządzanie procesami logistycznymi

Zarządzanie projektem logistycznym

 

Semestr II:

Dokumentacja transportowa

Ekonomika transportu międzynarodowego

Język obcy specjalistyczny- angielski

Język obcy specjalistyczny - niemiecki

Język obcy specjalistyczny - rosyjski

Procedury transportowe

Rachunek kosztów działań logistycznych

Technologie informatyczne w logistyce

Ubezpieczenia w logistyce

 

Semestr III:

Modelowanie systemów i procesów logistycznych

Seminarium magisterskie

Monitoring i ochrona środowiska w aspekcie działań logistycznych

Zarządzanie strategiczne (Strategic management)

Finanse przedsiębiorstwa transportowego

Transport i spedycja międzynarodowa

Obsługa celna i transportowa

 

Semestr IV:

Badania operacyjne i teoria optymalizacji

Seminarium magisterskie

Prawo w transporcie międzynarodowym

Środki transportu i 

 

Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

 

Elementy prawa administracyjnego

Elementy postępowania administracyjnego

Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego z elementami prawa pracy

Postępowanie przed sądami

Zarządzanie w administracji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Samorząd terytorialny w UE

Zarządzanie podmiotami publicznymi i gospodarczymi w administracji

Promocja i komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego

Finanse publiczne i finanse samorządu terytorialnego

Bankowe i niebankowe źródła finansowania administracji

Fundusze strukturalne UE i ich wpływ na politykę strukturalną

Zamówienia publiczne

Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego

Źródła finansowania polityki regionalnej

Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE

Instytucje ochrony środowiska

Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie

Przygotowanie do egzaminu końcowego I

Przygotowanie do egzaminu końcowego II

Przygotowanie do egzaminu końcowego III

Przygotowanie do egzaminu końcowego IV

Przygotowanie do egzaminu końcowego V

Przygotowanie do egzaminu końcowego VI

 

Podyplomowe Studium Administracji i Finansów Publicznych

 

Organizacja organów administracji publicznej

Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania

Polityka regionalna

Finanse i system finansów publicznych w Polsce

Prawo finansowe

System finansowy ubezpieczeń- ubezpieczenia społeczne

System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze

Banki, prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Prawo urzędnicze z elementami prawa pracy

Zamówienia publiczne

Finansowanie rozwoju regionalnego

Kadry w administracji publicznej

Finanse samorządu terytorialnego

Struktura organizacyjna budżetu JST i jego powiązanie z budżetem państwa

Partnerstwo publiczno-prywatne

Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów

Zarządzanie jakością w administracji

Seminarium dyplomowe