Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie są indeksowane w poniższych bazach:

cejsh
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) to baza streszczeń czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i nauk  społecznych, ukazujących się w Europie Środkowej i Wschodniej. Indeksowana przez CEJSH zawartość czasopism i streszczenia dostępne są także w portalu Gogle Scholar, będącym największą bazą indeksującą wolnego dostępu.
bazekonBazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących ogólnopolskich periodyków naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych również pozarządowych. Baza rejestruje artykuły z ponad 696 polskich czasopism/serii wydawniczych od 1992 roku. Baza jest opracowywana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


copernicusIndex Copernicus, 2013  - portal internetowy stworzony specjalnie na potrzeby środowiska naukowego. Cechą charakterystyczną platformy jest wieloparametryczny system oceny zgromadzonego materiału naukowego.
ceeol

C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library) jest biblioteką czasopism elektronicznych. Jest to baza zawierająca artykułyz nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumenty elektroniczne dotyczących  zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Wszystkie artykuły sądostępne w wersji pełnotekstowej w formacie PDF.